Onze visie

Het netwerk STA-AN onderschrijft de visietekst die het Netwerk tegen Armoede, samen met de verenigingen waar armen het woord nemen, heeft opgesteld. Onze visie neemt de 6 criteria, zoals vermeld in het armoededecreet van 21 maart 2003, als uitgangspunt.

Armoede staat in de eerste plaats gelijk met uitsluiting, die zowel structureel als sociaal is en die maakt dat je rechten niet gegarandeerd zijn. Bij het bestrijden van de armoede staat het principe centraal dat iedereen gelijkwaardig is en recht heeft op dezelfde grondrechten. Armoede is ook een onrecht, het gevolg van een maatschappelijke oorzaak. Het is een structureel maatschappelijk probleem. De ganse samenleving heeft de verantwoordelijkheid om er tegen te strijden.

De 6 criteria:

De verenigingen waar armen het woord nemen uit het netwerk STA-AN werken volgens de 6 criteria, die vanuit de verenigingen en de mensen in armoede tot stand gekomen zijn. Die 6 criteria gelden ook als maatstaf om erkend te worden door de Vlaamse overheid (armoededecreet van 21 maart 2003).

 1. Armen verenigen zich
 2. Armen het woord geven
 3. Werken aan maatschappelijke emancipatie
 4. Werken aan maatschappelijke structuren (10 grondrechten)
 5. Dialoog en vorming
 6. Armen blijven zoeken

 

Onze missie

De samenwerking tussen Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen stimuleren en deze verenigingen ondersteunen met het oog op de duurzame realisatie van rechten van mensen in armoede.

STA-AN streeft ernaar het draagvlak en de slagkracht te vergroten via samenwerkingen met partners in de armoedebestrijding. Het netwerk STA-AN streeft de verwezenlijking van deze missie na door:

 • De activiteiten van de verenigingen te ondersteunen
 • De activiteiten van de verenigingen en gelijkaardige organisaties te coördineren
 • Overleg en ervaringsuitwisseling tussen verenigingen en gelijkaardige organisaties te organiseren
 • Gemeenschappelijke initiatieven met de verenigingen en gelijkaardige organisaties te bevorderen
 • Te functioneren als autonome en kritische gesprekspartner van de overheid

10 grondrechten

Armoede en uitsluiting spelen in op meerdere grondrechten tegelijk en vereisen daarom een brede integrale aanpak. We streven naar een menswaardig bestaan voor iedereen, waarbij we ervoor ijveren dat iedereen toegang heeft tot alle 10 de grondrechten:

 1. Recht op gezin
 2. Recht op welzijn en hulpverlening
 3. Recht op gezondheid
 4. Recht op arbeid
 5. Recht op inkomen en sociale bescherming
 6. Recht op wonen
 7. Recht op onderwijs
 8. Recht op cultuur
 9. Recht op rechtsbedeling
 10. Recht op participatie aan maatschappelijke besluitvorming

 

Steun ons

Historiek

Onder impuls van de stad Antwerpen organiseren in 1997 vier “armenorganisaties” zich in het Antwerps Platform Generatiearmen (APGA), waarin elke vereniging werkt rond een bepaald thema: gezinsondersteuning en vrijetijdsbesteding (Centrum Kauwenberg), communicatie met de burger (Open Huis – PSC), OCMW en jeugdhulpverlening (Recht-op) en tewerkstelling (WOTEPA, Woon- en Tewerkstellingsprogramma Antwerpen). Van bij de aanvang werkt APGA op een emancipatorische manier met generatiearmen. De opdracht van APGA bestaat vooral uit activiteiten die eigen zijn aan een platform:

 • Samenwerking en uitwisseling van ervaringen en expertise tussen de verenigingen bevorderen
 • De dialoog tussen de verenigingen en de overheid ondersteunen en andere vertegenwoordigingsactiviteiten

In 2003 zette Wotepa haar werking als vereniging waar armen het woord nemen stop. Haar activiteiten werden in ruime mate overgenomen door Recht-op. Een wijzigende context, een bredere invulling van het begrip samenwerking evenals een wijziging in de rol van de netwerkorganisatie leidde in 2014 tot de oprichting van STA-AN (Samen Tegen Armoede – Antwerps Netwerk) en uitbreiding in 2016 tot volgende verenigingen:

 • Centrum Kauwenberg
 • PSC – Open Huis
 • Recht-op
 • Betonne Jeugd
 • Filet Divers
 • Arm in Arm

En wat doet STA-AN?